Gedragsregels - vv Zwartewaal

Gedragsregels

Gedragsregels Voetbal Vereniging Zwartewaal

1. Inleiding:

De V.V. Zwartewaal wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. V.V. Zwartewaal wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. V.V. Zwartewaal moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De vereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen:

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling:

De vereniging wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. De teams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat V.V. Zwartewaal een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij V.V.Zwartewaal wil spelen, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij V.V.Zwartewaal worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

De V.V.Zwartewaal vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.

Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels.

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.

Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.

Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van V.V.Zwartewaal de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

Informeert bij de vereniging over de doorgang van wedstrijden en of trainingen.

Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van VV Zwartewaal, maar niet tijdens de trainingen.

Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.

Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

Dient na training en wedstrijd te douchen.

Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.

Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.

Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.

Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.

Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.

Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

Het wasschema en teamkleding bewaakt.

Zorgt bij wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

Brengt spelers passie bij voor het spel.

Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).

Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.

Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.

Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..

Zorgt bij wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de      jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.

Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).

Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.

Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.

Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

Informeert bij de vereniging over de doorgang van wedstrijden en of trainingen.

Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.

Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van V.V. Zwartewaal

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst.

Het roken in de kantine is op zaterdagen tot 12:00 uur niet toegestaan dit i.v.m. de aanwezigheid van vele jeugdteams. Tevens is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

          Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!